KẾ HOẠCH THÁNG 10-2019

PHÒNG GD-ĐT VŨNG LIÊM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC Độc lập – Tự do ­- Hạnh phúc
HIẾU THÀNH

Số:  …/ KHCM-HT                                          Hiếu Thành, ngày  ..  tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO

Sơ kết công tác chuyên môn tháng 9 và kế hoạch chuyên môn tháng 10

Phần I: Sơ kết công tác tháng 9

– Hoàn chỉnh thời khóa biểu dạy trong năm học 2019-2020, buổi sáng dạy 4 tiết, buổi chiều dạy 3 tiết

– Hồ sơ giáo viên đầy đủ, duyệt đúng qui định

– Học sinh có đủ đồ dùng học tập, đến lớp đúng giờ

– Lên kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng học sinh, nhất là HS còn chưa hoàn thành tốt các môn học ở thời điểm đầu năm

– Tổ chức sinh hoạt chuyên môn mới ở 2 nhóm vào ngày 20/9/2019

– Ngày 28-29/9/2019 Ban giám hiệu cùng với 1 trưởng khối dự Hội thảo chương trình giáo dục phổ thông mới.

– cập nhật sổ đăng bộ cho học sinh lớp 1 cũng như cho học sinh mới chuyển đến trong năm học 2019-2020.

Phần II: Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 10

Chủ điểm “ Sạch – Xanh – Đẹp – An toàn”

  1. Thực hiện chương trình từ Tuần 7=>Tuần 10 ( Từ ngày 30/10/2019 đến 01/11/2019)

– Giáo viên soạn giáo án đầy đủ khi lên lớp, giáo án phải được ký duyệt khi lên lớp. Giáo viên dạy phải có tranh dạy trong tuần treo ở giá treo tranh, phải có đồ dùng cố định phục vụ cho dạy và học.

–  Giáo viên các lớp lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh chuẩn bị kiểm tra GHKI đối với khối 4,5 và khảo sát học sinh đối với khối 1,2,3

  1. Sinh hoạt chuyên môn mới

* Nhóm 1: Gồm 14 GVCN của khối 1,2,3, 1BGH, 1TV

– Ngày 18/10/2019 sinh hoạt chuyên môn 2 tiết.

* Nhóm 2:Gồm 8 GVCN của khối 4,5, 1BGH, 2MT, 2TD, 2AV, 2TH, 1 AN

– Ngày 18/10/2019 sinh hoạt chuyên môn 2 tiết.

– Tổ khối hỗ trợ làm đồ dùng, xây dựng tiết dạy minh họa, giáo viên dự giờ theo tổ đã phân công. Sử dụng một số kỹ thuật đã được tập huấn đưa vào tiết dạy ( Rút kinh nghiệm tiết dạy đánh giá trên học sinh + trao đổi, chia sẽ cách đánh giá của giáo viên trong tiết dạy )

  1. Kiểm tra nội bộ:
Tháng Nội dung kiểm tra Đối tượng
được kiểm tra
Thời gian
kiểm tra
Bộ phận
phụ trách
10  

 

Hành chánh

Trần Quốc Thái 30/10/2019 T. Hùng + BKT
Nguyễn Văn Tuấn 9/10/2109 T. Tư + BKT
Nguyễn Ánh Thu 10/10/2019 T. Tư + BKT
Nguyễn Văn Bé Sáu 8/10/2019 T. Hùng + BKT
Chuyên môn

 

Nguyễn Thị Bèo 11/10/2019 T. Hùng + BKT
Võ Thị Nhiên 15/10/2019 T. Hùng + BKT
Nguyễn Văn Bé Năm 16/10/2019 T. Tư + BKT
Nguyễn Hữu Thông 17/10/2019 T. Tư + BKT

 

  1. Thi Gv giỏi vòng trường lần 2

+ Giáo viên giỏi vòng trường

TT HỌ TÊN GIÁO VIÊN THỜI GIAN KIỂM TRA  

DẠY LỚP

SKKN KIỂM TRA NĂNG LỰC THỰC HÀNH GIẢNG DẠY
1 Nguyễn Thị Bèo 15/10/2019 25/10/2019 Tháng 11 1/1
2 Lê Văn Thảnh 15/10/2019 25/10/2019 Tháng 11 3/3
3 Nguyễn Văn Bé Sáu 15/10/2019 25/10/2019 Tháng 11 5/3
4 Nguyễn Thị Hồng Yến 15/10/2019 25/10/2019 Tháng 11 MT
5 Trần Thị Hồng Quyên 15/10/2019 25/10/2019 Tháng 11 MT
6 Lê Thị Lệ Quyên 15/10/2019 25/10/2019 Tháng 11 AV
7 Hồ Lê Thoại Diễm 15/10/2019 25/10/2019 Tháng 11 AV
8 Phạm Văn Minh Vương 15/10/2019 25/10/2019 Tháng 11 TD
9 Trần Quốc Thái 15/10/2019 25/10/2019 Tháng 11 TD
10 Mai Duy Phương 15/10/2019 25/10/2019 Tháng 11 TH

* Giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp trường làm đơn dự thi và nộp về trường vào ngày 8/10/2019

* Dự kiến thị giáo viên giỏi cấp huyện

– Phần chấm SKKN: ngày 14-19/11/2019. Công bố kết quả ngày 21/11/2019 (thứ năm)

– Phần thi kiểm tra năng lực, kiến thức: ngày 24/11/2019 (Chủ nhật). Công bố kết quả ngày  28/11/2019 (thứ năm).

– Phần thi thực hành tiết dạy: từ ngày 09/12/2019 đến 14/12/2019 (01 tuần).

– Tổng kết và phát thưởng cho hội thi ngày 28/12/2019 (thứ bảy).

 

  1. Mở chuyên đề

– Các khối tiến hành mở chuyên đề trong khối

  1. Nội dung khác:

– Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I cho học sinh khối 4,5 và khảo sát học sinh khối 1,2,3 dự kiến từ ngày 21 tháng 10 năm 2019 đến 25 tháng 10 năm 2019 ( Có kế hoạch riêng )

– Thực hiện tiết  dạy có ứng dụng CNTT, tiết dạy ngoài trời ( Có minh chứng )

– Làm đồ dùng dạy học tháng 10

– Cập nhật SMAS sau khi kiểm tra GHKI

– Thực hiện theo công văn số 1593/SGDĐT-GDMN-TH về việc dự giờ thăm lớp và kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị dạy học môn Tiếng Anh cấp tiểu học.

– Nộp KHBDTX về trường vào ngày 11/10/2019

– Trưởng khối lên kế hoạch họp khối.

– Tổ chức tập huấn chương trình GDPT 2018 cho toàn thể cán bộ giáo viên của trường ( Có kế hoạch riêng )

– Tham gia hội thi GDNK, tiết đọc thư viện do PGD tổ chức

– Tổ chức hội thảo chuyên đề ĐMPPGD chiều thứ sáu 25/10/2019. Các tổ chuyên môn lập kế hoạch trình Hiệu trưởng duyệt và tổ chức thực hiện trong tháng.

– Duyệt hồ sơ chuyên môn:

+ Hiệu trưởng duyệt sổ chủ nhiệm, sổ dự giờ, BDTX, Sổ họp HĐ, sổ họp CM, SHCMM.

– Thời gian vào tuần lễ thứ 2 hàng tháng

+ Phó hiệu trưởng duyệt giáo án, HSKT, hồ sơ khối

– Ngày 8/10/2019 duyệt hồ sơ chuyên môn khối 1,2,3

– Ngày 9/10/2019 duyệt hồ sơ chuyên môn khối 4,5

* Trên đây là sơ kết công tác chuyên môn tháng 9/2019 và kế hoạch chuyên môn tháng 10/2019 của trường đề ra và thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                                    Người lập kế hoạch

– GVCN-GVBM trường;                                                          

– Lưu: VT.                                                                                                                .

HIỆU TRƯỞNG                         Trần Ngọc Hùng